คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 surawut.c@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสหกิจศึกษา
 oracha.r@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา
 ekkarin.t@psu.ac.th
ดร.ยาสมิน ซัตตาร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 yasmin.s@psu.ac.th
อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 surainee.s@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 chaiwat.y@psu.ac.th