ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
  ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
    Bachelor of Political Science
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)               ร.บ.
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc
     
   

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มี 4 วิชาเอก คือ

  1. วิชาเอกการปกครอง
  2. วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
  3. วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  4. วิชาเอกนโยบายสาธารณะ

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

  โครงสร้างและแผนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
  คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  อาจารย์ประจำหลักสูตร              รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร   Program Learning Outcomes (PLOs)
            ผลลัพธ์การเรียนรู่้ระดับวิชาเอก Specific Major Learning Outcomes (SMLOs)

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

  โครงสร้างและแผนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
  คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  อาจารย์ประจำหลักสูตร              รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร   Program Learning Outcomes (PLOs)