ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
  ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
    Bachelor of Political Science
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)               ร.บ.
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc
     
   

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มี 4 แขนงวิชา คือ

  1. แขนงวิชาการปกครอง
  2. แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
  3. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  4. แขนงวิชานโยบายสาธารณะ

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

  โครงสร้างและแผนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
  คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  อาจารย์ประจำคณะ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร              รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
     

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

  โครงสร้างและแผนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
  คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  อาจารย์ประจำคณะ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร              รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

  โครงสร้างและแผนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
  คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  อาจารย์ประจำคณะ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร              รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร