แบบddฟอร์ม / คำร้อง

เอกสารแบบฟอร์ม งานทะเบียน (สำหรับอาจารย์)
     ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน
     ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-การสอบ
     ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-สถานที่เรียน
     แบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน
     แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา
     แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
     แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน
     แบบให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์-I
     ใบระดับขั้น
     ขอส่งผลการเรียนล่าช้า
เอกสารแบบฟอร์ม งานทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
     ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล-คำนำหน้า
     ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม-เป็น-กรณีพิเศษ
     ขอผ่อนผันการสอบ
     ขอย้ายคณะ
     ขอย้ายสาขาวิชาโทต่างคณะ
     ขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท-ภายในคณะ
     ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
     ขอลงทะเบียนเรียน-โดยมีหน่วยกิตสูง-หรือต่ำกว่าระเบียบ
     ขอลาพักการศึกษา
     ขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
     ขอโอนย้ายสถาบันการศึกษา
     ขอโอน-หรือ-เทียบโอนรายวิชา-กรณีเคยศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้า-มอ
     แจ้งวันเวลาสอบซ้ำซ้อน
     ชำระค่าธรรมเนียม-ขอลงทะเบียน-ขอเพิ่มวิชา-กรณีพิเศษ-เลยระยะเวลา
     ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
     หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
     ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขออุทธรณ์เรื่องผลการเรียนในรายวิชาสังกัดคณะรัฐศาสตร์
เอกสารแบบฟอร์มทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา
     คำร้องขอเพิ่มชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม
     แบบฟอร์มขอจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาอิสระ
     แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุมนักศึกษา
     แบบฟอร์มขอต่อการดำเนินงานกลุ่มนักศึกษาอิสระประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอต่อการดำเนินงานชุมนุมนักศึกษาประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นปี
     แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอมอบทุนการศึกษา
     แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
     แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ-ใช้เงิน
     แบบฟอร์มโครงการ
เอกสารแบบฟอร์ม งานสหกิจศึกษา
     คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา
     แบบคำร้องขอไปสหกิจศึกษา
     แบบคำร้องไปสหกิจศึกษากรณีพิเศษ
     ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
เอกสารแบบฟอร์ม งานหลักสูตร
     แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองงานหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์
เอกสารแบบฟอร์ม งานอาคารและสถานที่
     แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม-คณะรัฐศาสตร์-กิจกรรมเร่งด่วน
     แบบฟอร์มการขอยืมรถพ่วงข้างของคณะ
     แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานสวน
     แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานอาคาร
เอกสารแบบฟอร์ม งานสารบรรณ
     ฟอร์มคำสั่ง
     ฟอร์มประกาศ
     ฟอร์มหนังสือประทับตรา
     ฟอร์มหนังสือภายนอก
     ฟอร์มหนังสือภายใน
     การจ่าหน้าซอง
เอกสารแบบฟอร์ม งานการเงินและบัญชี
     ขั้นตอนการยืมเงิน
     แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน_แบบ บก.111
     แบบฟอร์ม ยืมเงินรายได้วิทยาเขต
     แบบฟอร์ม บริจาคทุน
     แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน
     แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว
     แบบฟอร์ม ตรวจรับค่าอาหาร
     แบบฟอร์ม เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์ม เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้
     แบบฟอร์ม เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ กฎระเบียบ และคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแบบฟอร์ม งานนโยบายและแผน
     แบบฟอร์มโครงการคณะรัฐศาสตร์ 2566
     ขั้นตอนการของบประมาณนอกแผน
เอกสารแบบฟอร์ม (กิจกรรม Y2,Y3) งานพัฒนานักศึกษา
     รายละเอียดและขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือก Y 2
     รายละเอียดองค์กรสาธารณประโยชน์ที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วม (อาสาสมัครสิงห์น ้าเงิน)
     แบบรายงาน Y 2 (ภาพรวม)
     แบบรายงาน Y 201: หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน
     แบบรายงาน Y 202: หลักสูตรพัฒนาผู้นำ
     แบบรายงาน Y 203: หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต
     รายละเอียดและขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือก Y 3
     รายละเอียดกิจกรรม Y3
     แบบรายงาน Y 301: หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civil Education)
     แบบรายงาน Y 302: หลักสูตร Student Mobiliity
     แบบรายงาน Y 303: หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล