งานการเจ้าหน้าที่

      แต่งตั้ง/มอบอำนาจ/สรรหา
         ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
        กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ      ปรับวุฒิ/โอน/เปลี่ยนตำแหน่่ง           ลาศึกษา / ฝึกอบรม                ต่อเวลาราชการ
         
       มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง             การคัดเลือก/สรรหา
               /บรรจุ/แต่งตั้ง
      บริหารเงินเดือน/ค่าตอบแทน         ประเมินผลการปฏิบัติงาน         For Foreign Employees
         
 
            ภาระงานบุคลากร
            ตำแหน่งวิชาการ
          ตำแหน่งทางวิชาการ 
               (สายวิชาการ)
          กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
                (สายสนับสนุน)
                แบบฟอร์มต่างๆ  

 

            การลาประเภทต่างๆ             เครื่องราชอิสริยาภรณ์        บำเหน็จ บำนาญ/เงินชดเชย                      ประกันสังคม                สวัสดิการเงินกู้
   
         กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล (กลุ่ม)      ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)               สวัสดิการต่างๆ
         

 

   
             ประกาศสวัสดิการ
         พนักงานเงินรายได้คณะ
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
     พนักงานเงินรายได้คณะ
   แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
      พนักงานเงินรายได้คณะ
   
         
   

         เอกสารการบรรยาย
         โครงการจิตดี...มีสุข

            บันทึกการบรรยาย
          โครงการจิตดี...มีสุข
            ตรวจเช็คสุขภาพใจ