ข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา


§ҹŹѡ֡ҤѰʵ ˡԨ֡
พิมพ์วันที่ :
26/06/2565
เวลา :
02:10:53
 
ลำดับ
สถานประกอบการ
ประเภท
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
1
 เทศบาลเมืองสะเดา
 หน่วยงานราชการ
 99
 สะเดา
 สะเดา
 สงขลา
 90120
2
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
 หน่วยงานราชการ
 159 ม.4
 น้ำดำ
 ทุ่งยางแดง
 ปัตตานี
 94140
3
 ศาลจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
4
 ที่ว่าการอำเภอระแงะ
 หน่วยงานราชการ
 -
 ตันหยงมัส
 ระแงะ
 นราธิวาส
 96130
5
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
 ปะลุรู
 สุไหงปาดี
 นราธิวาส
 96140
6
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 มะขามเตี้ย
 เมืองสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี
 84000
7
 สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 -
 บางนาค
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
8
 Voice TV
 -
 197 อาคารบีบีดี
 สามเสนใน
 เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร
 10310
9
 สำนักงานจังหวัดสตูล
 หน่วยงานราชการ
 83/4
 พิมาน
 เมืองสตูล
 สตูล
 91000
10
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 36/15-16 หมู่4
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
11
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
 ปากน้ำ
 เมืองกระบี่
 กระบี่
 81000
12
 สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 สำนักงานจังหวัดสงขลา
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
13
 สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
14
 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 หน่วยงานราชการ
 60
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
15
 ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
16
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 หน่วยงานราชการ
 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 นาทอน
 ทุ่งหว้า
 สตูล
 91120
17
 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา
 หน่วยงานราชการ
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
18
 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
 หน่วยงานราชการ
 ด่านศุลกากรสุไหง-โกลก
 สุไหงโก-ลก
 สุไหงโก-ลก
 นราธิวาส
 96120
19
 ด่านศุลกากรปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
20
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานราชการ
 71 หมู่ 5
 วิชิต
 เมืองภูเก็ต
 ภูเก็ต
 83000
21
 บริษัท อุสคุดาร์ จำกัด สาขายะลา
 -
 1/13 หมู่ที่ 1
 สะเตงนอก
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
22
 สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
 -
 -
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
23
 ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น
 วังใหม่
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10330
24
 ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 181 หมู่ที่ 8
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
25
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตาน
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
26
 มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
 -
 227 ม.10
 แม่ข่า
 ฝาง
 เชียงใหม่
 50320
27
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
 หน่วยงานราชการ
 742/9-10
 พะวง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90100
28
 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่3
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
29
 Deep South Watch
 -
 181
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
30
 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
 -
 65
 บ่อทอง
 หนองจิก
 ปัตตานี
 94170
31
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
 หน่วยงานราชการ
 ม.1
 ตะโละแมะนา
 ทุ่งยางแดง
 ปัตตานี
 94140
32
 ที่ว่าการอำเภอยะหา
 หน่วยงานราชการ
 -
 ยะหา
 ยะหา
 ยะลา
 95120
33
 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
 หน่วยงานราชการ
 116 ม.1
 ฉวาง
 ฉวาง
 นครศรีธรรมราช
 80260
34
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 900 ม.2
 พะวง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90100
35
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น4
 คูหาสวรรค์
 เมืองพัทลุง
 พัทลุง
 93000
36
 ศาลจังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 42 ศูนย์ราชการ
 โคกเคียน
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
37
 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
 -
 217 ม.11
 กำแพงเพชร
 รัตภูมิ
 สงขลา
 90180
38
 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
 -
 8/8
 จะบังติกอ
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
39
 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 -
 239
 สุเทพ
 เมืองเชียงใหม่
 เชียงใหม่
 50200
40
 สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 19
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90190
41
 ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 277 หมู่ที่ 5
 สทิงหม้อ
 สิงหนคร
 สงขลา
 90280
42
 สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 62
 อาเนาะรู
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
43
 สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
 โคกเคียน
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
44
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
 หน่วยงานราชการ
 -
 สุไหงโก-ลก
 สุไหงโก-ลก
 นราธิวาส
 96120
45
 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอเมือง
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
46
 The Patani
 -
 84/14
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
47
 ที่ว่าการอำเภอสายบุรี
 หน่วยงานราชการ
 -
 ตะลุบัน
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
48
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลาง)
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางชั้น4ส่งเสริมท้องถิ่น
 โคกเคียน
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
49
 ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ
 หน่วยงานราชการ
 100 หมู่1
 กำแพงเพชร
 รัตภูมิ
 สงขลา
 90180
50
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
51
 สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 สนง.คุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
 บางนาค
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
52
 ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดสตูล
 พิมาน
 เมืองสตูล
 สตูล
 91000
53
 ที่ว่าการอำเภอรามัน
 หน่วยงานราชการ
 -
 กายูบอเกาะ
 รามัน
 ยะลา
 95140
54
 ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ 7
 โคกโพธิ์
 โคกโพธิ์
 ปัตตานี
 94120
55
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 332
 ลำภู
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
56
 ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่ 1
 จวบ
 เจาะไอร้อง
 นราธิวาส
 96130
57
 สํานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลาง หลังที่3 ชั้นที่3
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
58
 สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 16
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
59
 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
 หน่วยงานราชการ
 อาคารสำนักงาน อบต.บานา
 บานา
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
60
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
 หน่วยงานราชการ
 1034
 คลองมหานาค
 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 กรุงเทพมหานคร
 10100
61
 ศาลากลางจังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดยะลา 37
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
62
 เทศบาลตำบลหนองจิก
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่2
 ตุยง
 หนองจิก
 ปัตตานี
 94170
63
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
64
 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ม.1 อาคารที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
 ปะนาเระ
 ปะนาเระ
 ปัตตานี
 94130
65
 สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
 หน่วยงานราชการ
 20
 ตะลุบัน
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
66
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
 -
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
67
 ที่ว่าการอำเภอนาทวี
 หน่วยงานราชการ
 -
 นาทวี
 นาทวี
 สงขลา
 90160
68
 สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
69
 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเม
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
70
 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
 -
 28/20
 คลองอู่ตะเภา
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
71
 ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -
 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น7
 วังใหม่
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10300
72
 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุไหงโกลก
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก
 สุไหงโก-ลก
 สุไหงโก-ลก
 นราธิวาส
 96120
73
 มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
 -
 241 ม.1 บ้านห้วยขม
 แม่ยาว
 เมืองเชียงราย
 เชียงราย
 57100
74
 ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -
 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น
 วังใหม่
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10300
75
 มูลนิธิสุรินทร์พิศสุวรรณ
 -
 57/40
 ไทรม้า
 เมืองนนทบุรี
 นนทบุรี
 11000
76
 สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
 -
 4
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
77
 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
 -
 -
 หนองจอก
 เขตหนองจอก
 กรุงเทพมหานคร
 94000
78
 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
79
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
 -
 เลขที่ 300หาดใหญ่คลัสเตอร์เฮาส
 ควนลัง
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
80
 ด่านศุลกากรกระบี่
 หน่วยงานราชการ
 ด่านศุลกากรกระบี่ 2
 ปากน้ำ
 เมืองกระบี่
 กระบี่
 81000
81
 CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
 -
 45 หมู่ 3
 คลองสิบ
 เขตหนองจอก
 กรุงเทพมหานคร
 10530
82
 สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
 -
 15/2 ม.5
 โคกม่วง
 คลองหอยโข่ง
 สงขลา
 90230
83
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 ปะเสยะวอ
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
84
 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.
 หน่วยงานราชการ
 318
 ยะลา
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
85
 ที่ว่าการอำเภอเบตง
 หน่วยงานราชการ
 339
 เบตง
 เบตง
 ยะลา
 95110
86
 คณะกรรมมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมเเละสิทธิมนุษยชน รัฐสภา
 หน่วยงานราชการ
 1111
 ถนนนครไชยศรี
 เขตดุสิต
 กรุงเทพมหานคร
 10300
87
 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
 หน่วยงานราชการ
 หมู่.4
 บือเระ
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
88
 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
 หน่วยงานราชการ
 ม.4
 ปุโละปุโย
 หนองจิก
 ปัตตานี
 64170
89
 สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 อาคารสำนักงานอัยกรภาค 9 ชั้น 2
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
90
 ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
 หน่วยงานราชการ
 ม.1 อาคารที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
 รือเสาะออก
 รือเสาะ
 นราธิวาส
 96180
91
 มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace)
 -
 7/8
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
92
 เทศบาลเมืองเบตง
 หน่วยงานราชการ
 335
 เบตง
 เบตง
 ยะลา
 95110
93
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
94
 ที่ว่าการอำเภอสะเดา
 หน่วยงานราชการ
 98
 สะเดา
 สะเดา
 สงขลา
 90120
95
 ที่ว่าการอำเภอมายอ
 หน่วยงานราชการ
 ถนนมายอ-ยะรัง
 มายอ
 มายอ
 ปัตตานี
 94140
96
 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอเมือง
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
97
 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา
 -
 -
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
98
 กรมการท่องเที่ยว สาขาภาคเหนือ
 -
 414/20-21
 ช้างคลาน
 เมืองเชียงใหม่
 เชียงใหม่
 50100
99
 ที่ว่าการอำเภอตากใบ
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ 3
 เจ๊ะเห
 ตากใบ
 นราธิวาส
 96110
100
 สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะเอะ
 กรงปินัง
 ยะลา
 95000
101
 ที่ว่าการอำเภอบางขัน
 หน่วยงานราชการ
 หมู่1
 บ้านลำนาว
 บางขัน
 นครศรีธรรมราช
 80360
102
 ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
 หน่วยงานราชการ
 ม.2
 คลองขุด
 เมืองสตูล
 สตูล
 91000
103
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 เลขที่ 181
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
104
 ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานราชการ
 ชั้น 3 ศาลากลาง
 คูหาสวรรค์
 เมืองพัทลุง
 พัทลุง
 93000
105
 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 เลขที่ 33-35
 ทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร
 กรุงเทพมหานคร
 10120
106
 ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดยะลา
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ทั้งหมดจำนวน106หน่วยงาน
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________