สถานะเข้าทำงาน


 สถานะเจ้าหน้าที่
สถานะเข้าทำงาน (วันที่ 08/02/2566 ) ( เวลา 18:02:30 )
สถานะเข้าทำงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
หมายเหตุ
สแกนเข้า
(หมายถึง มาทำงาน)
ไม่ได้สแกน
(หมายถึง ลา หรือ เดินทางราชการ)
สแกนกลับ
(หมายถึง กลับแล้ว)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานรับผิดชอบ
   สถานะ สถานะ
1 นายกฤษฎา  แซ่แต้
งานการเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
2 นางสาวสุธิกา  วาระหัส
งานการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
3 นางสาวพัชรินทร์  ช่วยชูจิตร
งานนโยบายและแผน
งานประชุม
4 นางสาวนัทธมน  ราชเสน
งานกิจการนักศึกษา
5 ดร.เพลินใจ  โภชนกิจ
งานวิชาการ
6 นางขวัญตา  อุลมัย
งานการเงินและบัญชี
7 นายนุรรุสดี  แวกะจิ
งานสารสนเทศ
8 นายธาดาพงษ์  สำเภาศรี
งานสหกิจศึกษา
9 นางสาวปรีดา  พรมรัตนศรี
แม่บ้าน
10 นายอุสมาน  เจะโกะ
คนสวน
11 นางสาวซานียะห์  มะสะอาว
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
12 ว่าที่ร้อยตรีซาบรี  แวอูมา
งานอาคารและสถานที่
13 นายรอมือลี  สามะ
คนสวน
14 นายซอลีฮีน  อุษมานสกูลกิตต์
งานวิชาการ
15 นางสาวอัมนี  สุมาลี
งานวิเทศน์สัมพันธ์
16 นายภาคภูมิ  ฮะยีบีลัง
งานห้องสมุด
งานวิชาการ(กิจกรรมในรายวิชา)
งานกิจการนักศึกษา (ดูแลสโมสรนักศึกษา)
17 นางสาวอาทิตยา  เพ็งบูลย์
แม่บ้าน
18 นางสาวนิฮัสนะห์  เจ๊ะเละ
งานการเงินและบัญชี
19 นางสาวบูชิตา  อารียาภรณ์
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานวารสารวิชาการ
20 นางสาวมาลินี  มะโซ
งานหลักสูตร
21 นายวันสุไลมาน  เจะแวมาแจ
งานพัสดุ
22 นายอนุชลัน  แวหะยี
งานประชาสัมพันธ์