กิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564


สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแพลตฟอร์มออนไลน์

1.กิจกรรมรายการทอล์คแกแจ๊ะ
รายละเอียดกิจกรรม : เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องการสร้างความสนุกสนานให้แก่นักศึกษาทุกคนผ่านการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมเพื่อพูดถึงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่สนใจ และเพื่อให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่แตกต่างกัน
2.กิจกรรมรายการแชร์กัน
รายละเอียดกิจกรรม : เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาผ่านหัวข้อต่าง  ๆ ในแต่ละตอนของกิจกรรมที่ผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์ เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องการสร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาในช่วงการเรียนออนไลน์
   
3.กิจกรรมรายการ Spotlight
รายละเอียดกิจกรรม : เป็นกิจกรรมออนไลน์สัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหัวข้อที่กำลังเป็นที่จับตามองของสังคมอยู่ในขณะนั้น ผ่านการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักต่อปัญหาในสังคมให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ
   
4.กิจกรรมรายการคลับเฮ้าส์
รายละเอียดกิจกรรม : เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องการสร้างพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาของนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายเพื่อนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ผ่านคลับเฮาส์
   
5.กิจกรรมรายการส่งการบ้าน
รายละเอียดกิจกรรม : เป็นรายการที่ต้องการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่เกิดความซ้ำซากและให้เกิดความสนุกสนานและคลายเครียดนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การเรียนออนไลน์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนักศึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1