ข่าวทั้งหมด

เรื่องหมวดข่าววันที่
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

11-01-2022

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ข่าวสมัครงาน

04-01-2022

     เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ข่าวสมัครงาน

28-12-2021

   ประกาศ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่่ 579

ข่าวสมัครงาน

17-12-2021

      คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิชาโทรัฐศาสตร์ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

02-12-2021

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าเรียนวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

02-12-2021

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

ข่าวสมัครงาน

30-11-2021

      คณะรัฐศาสตร์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

ข่าวสมัครงาน

18-11-2021

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

29-10-2021

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องเลื่อนเวลาการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

21-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

18-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

07-10-2021

     คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวปรีดา พรมรัตนศรี ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

28-09-2021

      เลื่อนการประกาศรายชื่อและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

20-08-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข่าวสมัครงาน

06-08-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

14-07-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

09-07-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

ข่าวสมัครงาน

09-07-2021

      คู่มือแผนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การจัดสรรทุนทำงานแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

ข่าวสมัครงาน

29-06-2021

      แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในการติดต่องาน ณ สำนักงานคณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไว

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

ข่าวสมัครงาน

24-03-2021

       ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครวิชาโท ปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ ฉบับที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

24-03-2021

       รับนักศึกษาวิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

24-03-2021

       รับนักศึกษาวิชาโท สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

24-03-2021