เกี่ยวกับเรา

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน

ส่งเสริมประโยชน์ของมนุษยชน ชุมชน สังคม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติภูมิขององค์กร คณะ มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

      คณะรัฐศาสตร์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

18-11-2021

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

29-10-2021

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องเลื่อนเวลาการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

21-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

18-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

07-10-2021

      เลื่อนการประกาศรายชื่อและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

20-08-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

06-08-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

14-07-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

09-07-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

29-06-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

24-03-2021

ยังม่มีข่าว

ข่าวทั้งหมด >>

อัตลักษณ์ของบัณฑิตรัฐศาสตร์

Excellence in Political Science
เชี่ยวชาญในด้านรัฐศาสตร์ทั้งในะระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
Work Readiness
มีความพร้อมในการทำงาน
Justice & Public Mind
มีจิตสำนึกกล้าหาญและปกป้องความเที่ยงธรรม
Critical Thinking
คิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Cultural Diversity Community
อยู่ร่วมกับองค์กรและชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

1

COURSES

จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

1185

Students

จำนวนนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่

1899

ALUMNI

จำนวนศิษย์เก่าของคณะรัฐศาสตร์

19

PROFESSORS

จำนวนอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์