พันธกิจ


  1. ผลิตบัณฑิต
  2. พัฒนางานด้านวิจัย
  3. สร้างการบริการวิชาการ
  4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ