บุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

Sample avatar
นางขวัญตา อุลมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี
 3394
 kwanta.r@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวสุธิกา วาระหัส
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
 3389
 sutiga.v@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานนโยบายและแผน งานประชุม
 3390
 patcharin.ch@psu.ac.th
Sample avatar
นายนุรรุสดี แวกะจิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานสารสนเทศ
 3383
 nurrusdi.w@psu.ac.th
Sample avatar
นายกฤษฎา แซ่แต้
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
 3385
 krisada.s@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวนิฮัสนะห์ เจ๊ะเละ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี
 3359
 nihusnah.j@psu.ac.th