ค่านิยมองค์กร


" การมีส่วนร่วม "

" ความเป็นมืออาชีพ "

" ประโยชน์ของสาธารณะ "