กิจกรรมครั้งต่อไป

21 มิ.ย. 2566

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ EdPRx

ห้องประชุมศูนย์ศึกษาตุรกี

21 มิ.ย. 2566

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ EdPRx

ห้องประชุมศูนย์ศึกษาตุรกี

23 มิ.ย. 2566

ทำบุญตึก

ตึกคณะรัฐศาสตร์รายการโครงการ/กิจกรรม

ตารางแสดงโครงการ กิจกรรม และวันเวลาดำเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
1
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ EdPRx
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาตุรกี
21 มิ.ย. 2566 21 มิ.ย. 2566
2
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ EdPRx
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาตุรกี
21 มิ.ย. 2566 21 มิ.ย. 2566
3
กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 3/2566
คณะรัฐศาสตร์
28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566
4
ทำบุญตึก
ตึกคณะรัฐศาสตร์
23 มิ.ย. 2566 23 มิ.ย. 2566