สมรรถนะหลักขององค์กร


" เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน "

1. รัฐศาสตร์ชายแดนใต้
2. การบริหารจัดการท้องถิ่นชายแดนใต้
3. โลกมุสลิมและกลุ่มประเทศอาเซียนตอนล่าง
4. ความสัมพันธ์ข้ามแดน