แบบฟอร์ม / คำร้อง

งานทะเบียน (สำหรับอาจารย์)
     ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน
     ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-การสอบ
     ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-สถานที่เรียน
     แบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน
     แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา
     แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
     แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน
     แบบให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์-I
     ใบระดับขั้น
งานทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
     ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล-คำนำหน้า
     ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม-เป็น-กรณีพิเศษ
     ขอผ่อนผันการสอบ
     ขอย้ายคณะ
     ขอย้ายสาขาวิชาโทต่างคณะ
     ขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท-ภายในคณะ
     ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
     ขอลงทะเบียนเรียน-โดยมีหน่วยกิตสูง-หรือต่ำกว่าระเบียบ
     ขอลาพักการศึกษา
     ขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
     ขอโอนย้ายสถาบันการศึกษา
     ขอโอน-หรือ-เทียบโอนรายวิชา-กรณีเคยศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้า-มอ
     แจ้งวันเวลาสอบซ้ำซ้อน
     ชำระค่าธรรมเนียม-ขอลงทะเบียน-ขอเพิ่มวิชา-กรณีพิเศษ-เลยระยะเวลา
     ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
     หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
งานกิจการนักศึกษา
     คำร้องขอเพิ่มชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม
     แบบฟอร์มขอจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาอิสระ
     แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุมนักศึกษา
     แบบฟอร์มขอต่อการดำเนินงานกลุ่มนักศึกษาอิสระประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอต่อการดำเนินงานชุมนุมนักศึกษาประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นปี
     แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอมอบทุนการศึกษา
     แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
     แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ-ใช้เงิน
     แบบฟอร์มโครงการ
งานสหกิจศึกษา
     คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา
     แบบคำร้องขอไปสหกิจศึกษา
     แบบคำร้องไปสหกิจศึกษากรณีพิเศษ
     ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
งานหลักสูตร
     แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองงานหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์
งานอาคารและสถานที่
     แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม-คณะรัฐศาสตร์-กิจกรรมเร่งด่วน
     แบบฟอร์มการขอยืมรถพ่วงข้างของคณะ
     แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานสวน
     แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานอาคาร
abv