โครงการรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


";