คุณธรรมและความโปร่งใส

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่

1. ดัชนีความโปร่งใส
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างและข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

แผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Facebook  Instagram. Youtube  TikTok

แผนการดำเนินงาน

  • แผนการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566
  •  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อ จัดจ้าง

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top