“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาชายแดนภาคใต้”

To become the leading educational institution in political science and administration of southern border development

OUR PROGRAMS

หลักสูตร

วิชาเอกที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Highlights 

News

ข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

-1_2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ
มาแล้ววววว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67...
Artboard-1-copy-2-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
Artboard-1-copy-3-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปัตตานี

Academic Services

บริการวิชาการ

ติดต่อ

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

เลขผู้เสียภาษี 0994000580860

ค่านิยมองค์กร

การมีส่วนร่วม “Participation”
ความเป็นมืออาชีพ“Professional”
ประโยชน์ของสาธารณะ“Public interest”

Highlights 

News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

428236642_912996750826550_5045402798808394385_n-1
คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหารเข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
428231124_912464770879748_8454205070373848801_n-1
คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
426606638_911197234339835_1964365868995422086_n-1
ทีมบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมบริหารและ
วันนี้ที่ 12 ก.พ.67 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...

Highlights 

Contents of the Month

ข่าวประกาศรับสมัครและกิจกรรมที่กำลังจะจัดเร็วๆนี้

419138706_891816749611217_5692916698551170269_n
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ELECTION WATCH 2024
📣 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ...
416179146_885106233615602_4019141263333796807_n
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย
📢 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย...
1-1
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง Citizen-centerric baseline servey in pattani,yala and narathiwatpovinces

Highlights 

ข่าวสารผลงานวิจัย

Highlights 

ผลงานวิจัยประจำปี 2566

ติดต่อประสานงาน

ผศ..ดร. ยาสมิน ซัตตาร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
yasmin.s@psu.ac.th

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

งานวิจัย,งานบริการวิชาการ
buchitha.a@psu.ac.th

เชี่ยวชาญ

การจัดการสหกิจศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์

เราเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ตำแหน่งงานต่อปี

250

สถานประกอบการ

2

สถานประกอบการ
ในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top