“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาชายแดนภาคใต้”

To become the leading educational institution in political science and administration of southern border development

OUR PROGRAMS

หลักสูตร

วิชาเอกที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Academic Services

บริการวิชาการ

ติดต่อ

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ค่านิยมองค์กร

การมีส่วนร่วม “Participation”
ความเป็นมืออาชีพ“Professional”
ประโยชน์ของสาธารณะ“Public interest”

Highlights 

News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

S__16392200
ภาพบรรยายกาศเสวนาหัวข้อ แรงงานข้ามชาติจังหวัดปัตตานี: โอกาส ความท้าทาย และระเด็นขับเคลื่อน
วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับศูนย์สมุทรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและ...
Untitled-1
ภาพบบรยายกาศจากโครงการรัฐศาสตร์สัญจร ครั้งที่2 ณ สถานีบริการชุมชนเทพา
เมื่อวันที่ 14-15 กันยายนน 2566 ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสาตร์...
66
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ"บุคลากรดีเด่น" ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่าน ———————– อาจารย์อสมา...

Highlights 

Contents of the Month

ข่าวประกาศรับสมัครและกิจกรรมที่กำลังจะจัดเร็วๆนี้

-1
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นฟนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติงานพัสดุ
368033500_127890953723948_171099698039346608_n
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร...

Highlights 

ข่าวสารผลงานวิจัย

Highlights 

ผลงานวิจัยประจำปี 2566

ติดต่อประสานงาน

ผศ..ดร. ยาสมิน ซัตตาร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Email : yasmin.s@psu.ac.th

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

งานวิจัย,งานบริการวิชาการ

buchitha.a@psu.ac.th

เชี่ยวชาญ

การจัดการสหกิจศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์

เราเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ตำแหน่งงานต่อปี

250

สถานประกอบการ

2

สถานประกอบการ
ในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top