Team Members

คณะผู้บริหาร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์

MISS YASMIN SATTAR

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Show Details

ผศ.ดร.อรชา รักดี

MISS ORACHA RAKDEE

รองคณบดีฝ่ายบริหารและสหกิจศึกษา

Show Details

ดร.ฮาฟีส สาและ

MR. HAFIZ SALAE

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Show Details

อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย

MR. SURAINEE SAINUI

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Show Details

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์

Administrative Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางขวัญตา อุลมัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 3394

Show Details

นางสาวสุธิกา วาระหัส

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน: 3389

Show Details

นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานนโยบายและแผน งานประชุม

เบอร์ภายใน: 3390

Show Details

นายนุรรุสดี แวกะจิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานรับผิดชอบ : งานสารสนเทศ

เบอร์ภายใน: 3383

Show Details

นายกฤษฎา แซ่แต้

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ

เบอร์ภายใน: 3383

Show Details

นางนิฮัสนะห์ แวนาแว

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 3359

Show Details

นายอนุชลัน แวหะยี

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
งานรับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์

เบอร์ภายใน: 3397

Show Details

นางสาวอิบตีซัม จาปากียา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานรับผิดชอบ : งานสารสนเทศ

เบอร์ภายใน: 3396

Show Details

Academic Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

ดร.เพลินใจ โภชนกิจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
งานรับผิดชอบ : งานทะเบียน

เบอร์ภายใน: 3394

Show Details

นางสาวนัทธมน ราชเสน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
งานรับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา

เบอร์ภายใน: 3391

Show Details

นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานสหกิจศึกษา

เบอร์ภายใน: 3392

Show Details

นางสาวซานียะห์ มะสะอาว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานบริการวิชาการ

เบอร์ภายใน: 3396

Show Details

นายซอลีฮีน อุษมานสกูลกิตติ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

เบอร์ภายใน: 3388

Show Details

นางสาวอัมนี สุมาลี

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานวิเทศน์สัมพันธ์

เบอร์ภายใน: 3387

Show Details

นายภาคภูมิ ฮะยีบีลัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานบริหารวิชาการ(กิจกรรมในรายวิชา)
งานพัฒนานักศึกษา (ดูแลสโมสรนักศึกษา)

เบอร์ภายใน: 3386

Show Details

นางสาวมาลินี มะโซ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เบอร์ภายใน: 3361

Show Details

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานวิจัย,งานบริการวิชาการ

เบอร์ภายใน: 3360

Show Details

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top