Personnel Activities

ภาพกิจกรรมและผลงานบุคลากร

66
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ"บุคลากรดีเด่น" ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่าน ———————– อาจารย์อสมา...
366686833_792986169494276_6312782251999772676_n
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2023
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม...
355665309_761281652664728_3189655641410096831_n
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศขอแสดงความยินดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 2
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายอนุชลัน แวหะยี (นักประชาสัมพันธ์) นางสาวมาลินี...
341876450_561459239407034_7023615350363993256_n
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วารุณี ณ นคร ได้ผ่านการประเมิน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ 2 (Fellow) เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วารุณี...
335638582_603459141834015_7431999796599572674_n
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยสตาจารย์ ดร. อรชา รักดี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2565
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
339306826_620651989459339_5099935461245155454_n
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัทธมน ราชสน เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ "ชำนาญการ"
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนัทธมน ราชเสน...
339407362_921971992478581_7804972898682492562_n
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุธิกา วาระหัส เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ "ชำนาญการ"
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุธิกา วาระหัส...
336184292_186808987398723_8262371945231761355_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ อาจารย์อัสมา มังกรชัย ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัสมา มังกรชัย...
336386683_203073169010363_1285898595078633577_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ...
335427972_980375146679158_1257677274545825184_n
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรดีเด่นทุกท่านของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรดีเด่นทุกท่านของคณะรัฐศาสตร์...
336165245_3305132736466367_5695004819665672974_n
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยสตาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2565
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
335197409_924640415239097_4466359911611807060_n
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ระดับคณะ (คณะรัฐศาสตร์)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์...

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top