คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2567

🥳👍คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประเภท
#สายวิชาการ#สายอำนวยการ#ผลงานทีมดีเด่น ของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2567 🎉🎊
-ตามมติที่ระชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะรัฐศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567

Scroll to Top