Author name: admin

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหารเข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเ …

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหารเข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย Read More »

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการข …

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »

ทีมบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมบริหารและ

วันนี้ที่ 12 ก.พ.67 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการ …

ทีมบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมบริหารและ Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2567

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับ …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2567 Read More »

ร่วมต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ (ชุดใหม่) และหารือประเด็นการร่วมมือทางวิชาการ

ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. คณะรัฐศาสตร์ มหาว …

ร่วมต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ (ชุดใหม่) และหารือประเด็นการร่วมมือทางวิชาการ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ

มาแล้ววววว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 ร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ Read More »

คณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารเข้าเยี่ยมเยียน และหารือการร่างหลักสูตรโปรแกรมเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ …

คณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารเข้าเยี่ยมเยียน และหารือการร่างหลักสูตรโปรแกรมเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ Read More »

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” รุ่นที่ 2

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก …

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” รุ่นที่ 2 Read More »

คณะรัฐศาสตร์เป็นภาคีร่วมจัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” และบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา”

คณะรัฐศาสตร์เป็นภาคีร่วมจัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม …

คณะรัฐศาสตร์เป็นภาคีร่วมจัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” และบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” Read More »

Scroll to Top