Author name: admin

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเวทีเสวนาและการปรึกษาหารือด้านอนาคตศาสตร์ (The Future of Political Science Degree Program, PSU, Pattani Campus)

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา …

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเวทีเสวนาและการปรึกษาหารือด้านอนาคตศาสตร์ (The Future of Political Science Degree Program, PSU, Pattani Campus) Read More »

คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเ …

คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Read More »

โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดตรังตามวิถีมุสลิม”

ด้วยงานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ จัดโครงการนำผลงานว …

โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดตรังตามวิถีมุสลิม” Read More »

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดการหลักสูตรด้วยระบบ CWIE/สหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร …

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดการหลักสูตรด้วยระบบ CWIE/สหกิจศึกษา Read More »

คณะรัฐศาสตร์ร่วมต้อนรับ Dr.Steven Olive ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนคณะรัฐศาสตร์เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการลงพื้นที่โครงการวิจัย (Enhance Project) และการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลา …

คณะรัฐศาสตร์ร่วมต้อนรับ Dr.Steven Olive ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนคณะรัฐศาสตร์เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการลงพื้นที่โครงการวิจัย (Enhance Project) และการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Read More »

โครงการบูรณาการร่วมกัน ในโครงการสัมมนาอาจารย์ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2567 และ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ”การดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือ”(Lean & kaizen)

เนื่องในวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์ โดยงานหลัก …

โครงการบูรณาการร่วมกัน ในโครงการสัมมนาอาจารย์ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2567 และ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ”การดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือ”(Lean & kaizen) Read More »

โครงการ Target Journal (เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์) และโครงการ KM เขียนอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์ Scopus

คณะรัฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างศักย …

โครงการ Target Journal (เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์) และโครงการ KM เขียนอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์ Scopus Read More »

Scroll to Top