เปิดรับสมัคร

TCAS รอบ 2

ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2567

รายละเอียดเกฑณ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Highlights 

News

ข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

-1_2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ
มาแล้ววววว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67...
Artboard-1-copy-2-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
Artboard-1-copy-3-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปัตตานี

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

นายซอลีฮีน อุษมานสกูลกิตติ์

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา

sorliheen.c@psu.ac.th

นายอนุชลัน แวหะยี

นักประชาสัมพันธ์

anuchalan.w@psu.ac.th

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top