Courses

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร                         รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร                    รัฐศาสตรบัณฑิต    

                                         Bachelor of Political Science

อักษรย่อ (ภาษาไทย)      ร.บ.

อักษรย่อ (English)        B.Pol.Sc

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มี 4 วิชาเอก คือ

วิชาเอกการปกครอง

วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิชาเอกนโยบายสาธารณะ

OUR PROGRAMS

หลักสูตร

วิชาเอกที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก

การปกครอง

Government

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาหลักคิด และประเด็นด้านการปกครองทั้งในและต่างประเทศ ผ่านวิชาเช่น ปรัชญาการเมือง การเมืองการปกครองตะวันตกและตะวันออก การเมืองเปรียบเทียบ การเมืองพัฒนา และเศรษฐศาสตร์การเมือง

วิชาเอก

การปกครองท้องถิ่น

Local Government

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านหลักคิดและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น ทฤษฎีว่าด้วยการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น

วิชาเอก

นโยบายสาธารณะ

Public Policy

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีการบริหารและการจัดการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งเรื่องของทรัพยากรบุคคล การวางแผนจัดทำนโยบาย นโยบายการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

วิชาเอก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

International Relations

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาพื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา การเมืองโลก ประวัติศาสตร์การเมืองโลก รวมถึงประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศและความมั่นคงรูปแบบใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

 โครงสร้างและแผนการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
    แขนงวิชาการปกครอง
    แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
    แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
    แขนงวิชานโยบายสาธารณะ
           คำอธิบายรายวิชา  ดาวน์โหลดเอกสาร
           อาจารย์ประจำหลักสูตร  รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
           ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร  Program Learning Outcomes (PLOs)
           ผลลัพธ์การเรียนรู่้ระดับวิชาเอก  Specific Major Learning Outcomes (SMLOs)
          (ก.ค.ศ ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)   

           ปรัชญาหลักสูตร  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญในด้านองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าวิจัยและการฝึกปฏิบัติจริง มีความพร้อมในการทำงาน มีจิตสำนึกและกล้าหาญที่จะปกป้องความเที่ยงธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์และเป็นผู้ให้แนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และมีทักษะในอยู่ร่วมกับองค์กรและชุมชนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และพัฒนาการเรียนรู้จากความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ยังรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานจริงจากองค์กรต่างๆ รวมถึงเรียนรู้การแก้ปัญหาจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยเช่นกัน

           เกณฑ์การรับนักศึกษา  1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การคัดเลือกโดยวิธี รับตรง ที่คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์การรับตรงของคณะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

 

          โครงสร้างและแผนการศึกษา  

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

          คำอธิบายรายวิชา  

ดาวน์โหลดเอกสาร
 

          อาจารย์ประจำหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
 

          ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร  

Program Learning Outcomes (PLOs)

 

          ปรัชญาหลักสูตร  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาเชื่อมโยงกับพื้นที่ มีจิตสาธารณะ และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมการเมืองการปกครองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


 

          เกณฑ์การรับนักศึกษา  

1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการเด็กดีมีคุณธรรมโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา โครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ที่คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
4 การรับตรงของคณะรัฐศาสตร์


 

          อาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่น นักวิชาการ เจ้าพนักงานปกครอง นักการทูต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เลขานุการ สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ผู้ทำงานภาคประชาสังคม อาชีพอิสระหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมืองในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ฯลฯ

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top