โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “แนวคิดอุมมะฮ์กับการประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”

ด้วยงานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ จัดโครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “แนวคิดอุมมะฮ์กับการประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ เป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และดร.วฤณดา วงศ์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้นำศาสนาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน

Scroll to Top