ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วารุณี ณ นคร ได้ผ่านการประเมิน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ 2 (Fellow) เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วารุณี ณ นคร 
อาจารย์ประจำวิชาเอกการปกครอง 
📑ได้ผ่านการประเมิน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ 2 (Fellow) เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF
ในระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher)
————
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

Scroll to Top