แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม คณะรัฐศาสตร์ ในฐานะนักวิจัยร่วมกับผลงานวิจัย
– การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทางทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้
– การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาสสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
– พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
– การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7
– การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง การเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

Scroll to Top