แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชานโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

Scroll to Top