คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 431(2/2566) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566

Scroll to Top