คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ อาจารย์อัสมา มังกรชัย ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัสมา มังกรชัย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 431(2/2566) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566

Scroll to Top