ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัทธมน ราชสน เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ”

คณะรัฐศาสตร์ 🎉 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนัทธมน ราชเสน เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ” ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/ 2566เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

Scroll to Top