“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาชายแดนภาคใต้”

To become the leading educational institution in political science and administration of southern border development

OUR PROGRAMS

หลักสูตร

วิชาเอกที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Highlights 

News

ข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

Artboard-1-copy-2-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
Artboard-1-copy-3-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปัตตานี
Artboard-1-copy-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

Academic Services

บริการวิชาการ

ติดต่อ

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ค่านิยมองค์กร

การมีส่วนร่วม “Participation”
ความเป็นมืออาชีพ“Professional”
ประโยชน์ของสาธารณะ“Public interest”

Highlights 

News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

-นศ-5
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัล "การประกวดนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์" ในโครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ CSEAM to ASEAN ประจำปี 2566
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสามท่าน...
P1115485
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกระบวนการการทำงานด้วย SIPOC”
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...
S__16670736
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ ลงพื้นที่จัดทำประชุมเวที “การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ และพัฒนารูปแบบช่วยเหลือพัฒนาเด็กและเยาวชน 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันการศึกษาปอเนาะดารูลอูโลมวิทยา...

Highlights 

Contents of the Month

ข่าวประกาศรับสมัครและกิจกรรมที่กำลังจะจัดเร็วๆนี้

-New-gen2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายสิงห์น้ำเงิน New Gen ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.66
หมายเหตุ สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อและยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนั้น...
-รปถ-และแม่บ้าน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยและผู้ปฎิบัติงานทำความสะอาด
ประกาศอัตราค่าบริการห้องประชุม
ประกาศอัตราค่าบริการ การขอใช้สถานที่และห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์
จองสถานที่และห้องประชุม

Highlights 

ข่าวสารผลงานวิจัย

Highlights 

ผลงานวิจัยประจำปี 2566

ติดต่อประสานงาน

ผศ..ดร. ยาสมิน ซัตตาร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
yasmin.s@psu.ac.th

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

งานวิจัย,งานบริการวิชาการ
buchitha.a@psu.ac.th

เชี่ยวชาญ

การจัดการสหกิจศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์

เราเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ตำแหน่งงานต่อปี

250

สถานประกอบการ

2

สถานประกอบการ
ในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top