“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาชายแดนภาคใต้”

To become the leading educational institution in political science and administration of southern border development

OUR PROGRAMS

หลักสูตร

วิชาเอกที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Highlights 

News

ข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

TCAS4 67
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 4 (Direct Admission)
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS67 รอบ 4 (Direct...
438240938_956842279775330_7282225305234119998_n
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ 2 (โควตา) ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ...
Tcas67 รอบ2
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ2 (รับตรงโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโยวิธีรับตรง)
สถานีถัดไปมาถึงแล้วคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดรับสมัคร...

Academic Services

บริการวิชาการ

ติดต่อ

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

เลขผู้เสียภาษี 0994000580860

Email : saraban-polsci@psu.ac.th

ค่านิยมองค์กร

การมีส่วนร่วม “Participation”
ความเป็นมืออาชีพ“Professional”
ประโยชน์ของสาธารณะ“Public interest”

Highlights 

News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

P1152069
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเวทีเสวนาและการปรึกษาหารือด้านอนาคตศาสตร์ (The Future of Political Science Degree Program, PSU, Pattani Campus)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเวทีเสวนาและการปรึกษาหารือด้านอนาคตศาสตร์...
441693975_976571984469026_4331299240336612826_n
คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์...
441527966_973454191447472_5526836317104806409_n
โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดตรังตามวิถีมุสลิม"
ด้วยงานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ จัดโครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน...

Highlights 

Contents of the Month

ข่าวประกาศรับสมัครและกิจกรรมที่กำลังจะจัดเร็วๆนี้

5
ประกวดตราสัญลักษณ์เนื่อในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประกาศ
ประกาศ อัตราค่าบริการในการแปลเอกสารภาษาตุรกี
ประกาศ
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดทำรายวิชา MOOC สำหรับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

Highlights 

ข่าวสารผลงานวิจัย

Highlights 

ผลงานวิจัยประจำปี 2566

ติดต่อประสานงาน

ผศ..ดร. ยาสมิน ซัตตาร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
yasmin.s@psu.ac.th

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

งานวิจัย,งานบริการวิชาการ
buchitha.a@psu.ac.th

เชี่ยวชาญ

การจัดการสหกิจศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์

เราเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ตำแหน่งงานต่อปี

250

สถานประกอบการ

2

สถานประกอบการ
ในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Email : saraban-polsci@psu.ac.th
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top