ประชุมเวที “การพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สถาบันศึกษาปอเนาะและพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ พัฒนาเด็กและเยาวชน สตรีในภาวะวิกฤติ และครอบครัวเปราะบางในจังหวัดปัตตานี” ณ ห้องประชุมแหลมตาซี จังหวัดปัตตานี

วันนี้ ที่ 17 ตุลาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง เข้าร่วมประชุมเวที “การพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สถาบันศึกษาปอเนาะและพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ พัฒนาเด็กและเยาวชน สตรีในภาวะวิกฤติ และครอบครัวเปราะบางในจังหวัดปัตตานี” ณ ห้องประชุมแหลมตาซี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการสำนักนักสื่อสารและระดมความร่วมมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ฮาฟิส สาและ ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล จากศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตัวแทนสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายยแดนภาคใต้ ตัวแทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ตัวแทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอำเภอกะพ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอาน บ้านกอลี ตำบลตะโละดือรามัน ประชุมหารือข้อสรุปการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สถาบันศึกษาปอเนาะและพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ พัฒนาเด็กและเยาวชน สตรีในภาวะวิกฤติ และครอบครัวเปราะบางในจังหวัดปัตตานี และลงพื้นที่เพื่อศึกษาพื้นที่ต้นแบบ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอาน บ้านกอลี ตำบลตะโละดือรามัน อำเถอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

Scroll to Top