คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 4

หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวชญานิษฐ์ บุญชู และ
นางสาวพันธิตรา มากทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนโยบายสาธารณะ

ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง สภาพและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา: ตลาดตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ในวารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยเป็นผลงานวิจัยจากรายวิชา 196-344 ปฏิบัติการวิจัยทางนโยบายสาธารณะ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฮาซันอักริม ดงนะเด็งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

 

Scroll to Top