โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเวทีเสวนาและการปรึกษาหารือด้านอนาคตศาสตร์ (The Future of Political Science Degree Program, PSU, Pattani Campus)

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเวทีเสวนาและการปรึกษาหารือด้านอนาคตศาสตร์ (The Future of Political Science Degree Program, PSU, Pattani Campus) ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 ณ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยทีมวิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเวทีเสวนาและการปรึกษาหารือด้านอนาคตศาสตร์ (The Future of Political Science Degree Program, PSU, Pattani Campus) ในครั้งนี้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต (Gratitude Attribute: GA) และตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome : PLO) ตามที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการดึงขีดความเชียวชาญของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในอีก 10 ปี ข้างหน้าภายใต้เครื่องมือ Foresight

Scroll to Top