ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ระดับคณะ (คณะรัฐศาสตร์)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

🥰🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์

ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ระดับคณะ (คณะรัฐศาสตร์) ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

และรางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 ในฐานะผู้วิจัยร่วม โดยมีโครงการวิจัยดังนี้

🖊-การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทางทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้

-พื้นที่ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้: บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย

🖊-พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้

🖊-การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาสสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

🖊-การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Scroll to Top