นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในรายวิชา ชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก ร่วมกันเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาถึงบทบาทของชาติมหาอำนาจในประเทศลาว

เมื่อวันที่ 7-11 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในรายวิชา 196-345 ชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก ได้ร่วมกันเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาถึงบทบาทของชาติมหาอำนาจในประเทศลาว ในโอกาสนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง เข้าพบตัวแทน USAID ในประเทศลาว Cope Center รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาเพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรม Mini-Seminar ในการแลกเปลี่ยนประเด็นที่ได้รับจากการมาประเทศลาวครั้งนี้ต่อไป

Scroll to Top