ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบ AUN-ACTS และแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

🎉 Congratulations 🎊

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนัญชุดา บุตรมหา นักศึกษาวิชาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบ AUN-ACTS และแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

Scroll to Top