พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รูปแบบออนไลน์

วันนี้ เวลา 10.00-10.30 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

         1. ความร่วมมือกันทางวิชาการ การศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงาน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยและการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง  

          2. ความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

       3. ความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากร รวมตลอดถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ  ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ในฐานะพยาน และร่วมต้อนรับผู้แทนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ดร. ธนกร  ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) ร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์

Scroll to Top