คณะรัฐศาสตร์แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ดำรงตำแหน่ง “ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต”

คำสั่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 047/2566 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ดำรงตำแหน่ง “ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต” ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

Scroll to Top