คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหารเข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับและพูดคุยแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและประเด็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการสอนทางสังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์

Scroll to Top