คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและพูดคุยแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top