ทีมบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมบริหารและ

วันนี้ที่ 12 ก.พ.67 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ. ดร.พบสุข ช่ำชอง รองผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและพูดคุยบริบทของสถาบันนโยบายสาธารณะสำหรับพื้นที่ชายแดนและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top