ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าพบคุณภิญญดา ไรนิเกอร์ ที่ปรึกษา (Counsellor) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2567 ดร.อาดีลัน อุสมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าพบคุณภิญญดา ไรนิเกอร์ ที่ปรึกษา (Counsellor) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสหกิจศึกษาและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การพูดคุยครั้งนี้ยังมีความมุ่งหมายเพื่อแสวงหาลู่ทางความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างกันมากขึ้นในอนาคต การพูดคุยเป็นไปด้วยความราบรื่นและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางสถานทูต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Scroll to Top