คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ศึกษาตุรกี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Yunus Emre Institute สำนักงานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ศึกษาตุรกี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Yunus Emre Institute สำนักงานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ Dr. Omer ALTUN หัวหน้าสถาบัน Yunus Emre, Kuala Lumpur ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

สถาบัน Yunus Emre เป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลตุรกี มีเป้าหมายในการเผยแพร่วัฒนธรรมตุรกีและภาษาตุรกีให้แก่ชาวต่างชาติ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐตุรกีกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และส่งเสริมความเป็นนานาชาติในวิทยาเขตปัตตานี

Scroll to Top