ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดการหลักสูตรด้วยระบบ CWIE/สหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี : รองคณบดีฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดการหลักสูตรด้วยระบบ CWIE/สหกิจศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์เจ้าหน้าที่สำนักวิชา ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 อาคารคณะรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนในประเด็นการบริหารจัดการและการดำเนินงานของหลักสูตร และ ผศ.ดร.อรชา รักดี ได้มีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและ CWIE ของคณะรัฐศาสตร์

Scroll to Top