โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดตรังตามวิถีมุสลิม”

ด้วยงานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ จัดโครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดตรังตามวิถีมุสลิม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ เป็นวิทยากรในการนำเสนอในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้นำศาสนาในจังหวัดตรัง

Scroll to Top