คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ผ่านระบบ Zoom กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร นางสาวสุธิกา วาระหัส นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ และนายซอลีฮีน อุษมานสกูลกิตติ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

Scroll to Top