Author name: admin

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี ข …

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม Read More »

โครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 …

โครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน กับการแข่งขัน Thailand Open Masters Games 4th 

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธ …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน กับการแข่งขัน Thailand Open Masters Games 4th  Read More »

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประม …

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนโยบายสังคม และรางวัล 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐭𝐞

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับราง …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนโยบายสังคม และรางวัล 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐭𝐞 Read More »

เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ2 (รับตรงโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโยวิธีรับตรง)

สถานีถัดไปมาถึงแล้วคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดรับสมั …

เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ2 (รับตรงโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโยวิธีรับตรง) Read More »

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหารเข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเ …

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหารเข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย Read More »

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการข …

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »

ทีมบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมบริหารและ

วันนี้ที่ 12 ก.พ.67 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการ …

ทีมบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมบริหารและ Read More »

Scroll to Top