ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Adab and Cultural Sciences, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สิทยาเขตปัตตานี นำโดย อาจารย์นุรซาฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารและบุคลาการคณะรัฐศาสตร์ และศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันเฉียงใต้ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Adab and Cultural Sciences, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Faculty of Adab and Cultural Sciences, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta โดยมีการจัดการบรรยายพิเศษให้นักศึกษา ในหัวข้อ:

-Indonesian Muslims in the Netherland: their networks -Madurese Islam และ Arabic descendants in Indonesia

นอกจากนี้ Faculty of Adab and Cultural Sciences, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ได้ร่วมหารือกับคณะวิทยาการอิสลาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

Scroll to Top